Planeeringud

Tallinna planeeringute registrit vaata siit.
Pirita kohta käivad ametlikud teadeanded leiad siit.
Pirita linnaosa üldplaneeringu leiad siit.

Avalikud väljapanekud ja arutelud:

 • Lehiku tee 21 ja Lehiku tee 23
  Põhijoonis:siit
  Seletuskiri: siit

 • Pirita tee Pirita tee 56 // 58 // 60 // 62 // 64 // 66 // 68 // 70 // 72 // 72a // 74 // 76 kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu seletuskiri

 • Merivälja tee 1a kinnistu detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 17. septembril 2013 kell 16.00 Pirita Linnaosa Valitsuses, Merivälja tee 24, toas 225. Protokoll siitLahendusettepanekuga saab tutvuda 9. – 17. septembrini Merivälja tee 24 toas 202 igal tööpäeval tööpäeva ulatuses.
  Planeeritava maa-ala suurus on 0,30ha. Detailplaneeringu eskiislahendus on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ärimaa sihtotstarbega Merivälja tee 1a kinnistule ehitusõiguse määramine kolme maapealse ja ühe maa-aluse korrusega kuni 11 meetri kõrguse ärihoone ehitamiseks. Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatata, sest detailplaneeringu elluviimisega kaasnev tegevus nagu ühe ärihoone rajamine ei oma olulist keskkonnamõju.
  Lähemat teavet detailplaneeringu kohta saab Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/ ja ESKIISJOONIS (TLV korraldusest 7.08.13)

Tallinna LV korraldusest (7.08.13) võib lugeda :
- ..."Pirita Linnaosa Valitsuse esitatud tingimus on põhimõttena lisatud korralduse teksti. Tallinna Linnaplaneerimise Amet ei pea vajalikuks lisada täpset numbrilist näitajat hoone maapealse osa vähendamiseks, kuid on lisanud tingimused nii maapealse kui maa-aluse hoonestusala ning hoone maa-aluse osa pindala vähendamiseks."....

- .. "Pirita Linnaosa Valitsus nõustus 6. märtsil 2013 Merivälja tee 1a kinnistu detailplaneeringu algatamisega, millega soovitakse ärimaa sihtotstarbega kinnistule määrata ehitusõigus kuni kolmekorruselise ärihoone rajamiseks. Pirita Linnaosa Valitsus on seisukohal, et võttes arvesse Pirita rannaala arhitektuurse ideevõistluse tulemusi ja eelnevaid linnaosapoolseid arvamusi, tuleb detailplaneeringu koostamisel vähendada detailplaneeringu eskiisis esitatud maapealse osa ehitusalust pinda kuni 680 m2–ni ning hoone projekteerida astmelisena, põhimahus kahekorruselisena ja osaliselt kuni kolmekorruselisena.
Tallinna Linna

Oma heakskiitu ei saanud detailprojekti eskiis Pirita Halduskogult ega ka Maakomisjonilt;
- Pirita linnaosa halduskogu otsustas 29. novembril 2010 mitte kooskõlastada Merivälja tee 1a kinnistu detailplaneeringu eskiisi 1698 m2 suurusele kinnistule kolmekorruselise 11 m kõrguse, maapealse ehitusaluse pinnaga 851m2, ärihoone ehitamiseks, kuna hoonestuse maht on liiga suur antud asukohta Pirita rannaalal. Samale seisukohale jäi Pirita linnaosa halduskogu ka 4. aprillil 2011. Halduskogu leidis endiselt, et hoone maht on antud asukohta liiga suur /väljavõte TLV korraldusest/
- Maakomisjon ei kooskõlastanud 27.03.2012 Merivälja tee 1a kinnistu detailplaneeringu eskiisprojekti
Komisjon on nimetatud planeeringu vähemalt kolmel korral tagasi lükanud. Samuti on halduskogu keeldunud kooskõlastamisest. Vaatamata sellele esitab tellija esindaja planeeringut jälle ja jälle lisades mitteolulisi parandusi. Esitatud planeeringus on rannametsa kavandatud ca 50% täisehitusega kolmekorruseline + parklakorrus ärihoone, mille otstarve on täpsustamata.
Komisjon ei arutanud esitatud planeeringut ja jäi endise otsuse juurde et rannametsa võiks (kui üldse) rajada rannaala funktsioone täitva hoone
täisehitusega ca 25% ja kõrgusega 2 korrust + parkla.

 • Kose tee 33 kinnistu detailplaneering avalikul väljapanekul 14.01.2013 - 11.02.2013 Pirita Linnaosa Valitsuses, Merivälja tee 24, toas 202, igal tööpäeval tööpäeva ulatuses.
  Detailplaneeringuga on kavandatud Kose tee 33  elamumaa (100%) sihtotstarbega kinnistu (pldpind 2415 m²) jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine kokku kahe kuni kahe maapealse korrusega üksikelamu ehitamiseks, kusjuures ühele üksikelamule on lubatud ka ühe maa-aluse korruse rajamine. Samuti reformimata riigimaast transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine ning Kose tee 33, Kose tee 35 ja Kose tee 41 kinnistute piiride muutmine. Planeeritava ala suurus on 0,32 ha. Detailplaneeringu autor on OÜ Arhitektuuribüroo Foon ja huvitatud isik R. Paal.
  Detailplaneering sisaldab Pirita linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut, kuna planeeringuga taotletakse  Pirita jõe kalda ehituskeeluvööndi vähendamist.
  Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr/
  Avaliku väljapaneku kestel saab detailplaneeringuga tutvuda ka Vabaduse väljak 7, 1. korruse infosaalis.

 • Detailplaneeringuga on kavandatud Masti tn 15 elamumaa kinnistu sihtotstarbe muutmine 5% ulatuses ärimaaks ja 95% elamumaaks ja krundile ehitusõiguse määramine ühe kolmekorruselise nelja korteriga ja äripinnaga kuni 10 m kõrguse korterelamu ehitamine ning reformimata riigimaast transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine.
  Planeeritava ala suurus on 0,11ha.Detailplaneering on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga.
  Detailplaneeringu koostaja on AS K-Projekt ja tellija OÜ Sakubü.
  Detailplaneeringuga saab tutvuda 10. – 27. detsembrini 2012 Merivälja tee 24 toas 202 igal tööpäeval tööpäeva ulatuses.
  /http://www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated?id=9027

   

  Ranna tee 3 kinnistule (Sihtotstarve: elamumaa 70% ja ärimaa 30%) rajatava restorani eskiisprojekti tutvustav avalik arutelu toimub 27. novembril 2012 kell 16.00 Pirita Linnaosa Valitsuses, Merivälja tee 24, toas 225. Eskiisprojektiga saab tutvuda 19. – 27. novembrini Merivälja tee 24 toas 202 igal tööpäeval tööpäeva ulatuses.
  Tallinna Linnavolikogu 20. mai 2010 otsusega nr 119 kehtestati Ranna tee 3 kinnistu detailplaneering, millega määrati ehitusõigus kohvik-restorani rajamiseks ning mille kohaselt kavandati kinnistul paikneva endise Viimsi vallamaja osaline lammutamine ning osa hoone säilitamine kavandatava hoone mahus. KAMP Arhitektid osaühingu poolt koostatud restorani eskiisprojekti kohaselt ei säilitata hoonet ka osaliselt ja muutunud on ka parkimise lahendus. Lähemat teavet detailplaneeringu kohta saab Tallinna planeeringute registris: http://tpr.tallinn.ee/tpr/

  Tamme tn 29 kinnistu  detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 18. jaanuaril 2012 kell 16.00 Pirita Linnaosa Valitsuses Merivälja tee 24 toas 225. Lahendusettepanekuga saab tutvuda 9. – 18. jaanuarini 2012 Merivälja tee 24 toas 202 igal tööpäeval tööpäeva ulatuses.
  Planeeritava ala suurus on 0,14 ha. Detailplaneeringu eskiislahendus on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Tamme tn 29 (100% elamumaa 1119 m²)  kinnistule ehitusõiguse määramine kahe maapealse ja ühe keldrikorrusega kuni 9m kõrguse üksikelamu ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutustingimuste määramine ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Detailplaneeringu koostaja on OÜ Skaala Projekt ja tellija Erik Pallase.
  Lähemat teavet detailplaneeringu kohta saab Tallinna planeeringute registris: http://tpr.tallinn.ee/tpr/
 • 3. jaanuaril 2012 kell 17.00Merivälja tee 1c kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustavast arutelu. Planeeringu kohta koondatud materjal
 • 24.oktoobrist – 21.novembrini Pirita Linnaosa Valitsus avalikustab Merivälja tee 1c kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.
  Detailplaneeringuga on kavandatud planeeritaval maa-alal asuvate Merivälja tee 1c ja Merivälja 1f kinnistute piiride ja maakasutuse sihtotstarbe muutmine sotsiaal- ja transpordimaast ning ärimaast äri- ja ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega ning transpordimaa sihtotstarbega kruntideks; äri- ja ühiskondlike ehitiste maa krundile ehitusõiguse määramine sotsiaalse suunitlusega kuni kolmekorruselise mitmefunktsionaalse hoone ehitamiseks ning krundil asuva kommertskai rekonstrueerimine koos neljakümne ühe kohalise jahtlaevade kai väljaehitamisega; kokku kavandatakse üheksa krunti: üks äri- ja ühiskondlike ehitiste maa, üks ärimaa ja seitse transpordimaa sihtotstarbega krunti; Merivälja tee 1 ja Merivälja tee 1e kinnistute piire ja maakasutuse sihtotstarvet ei muudeta.
  Planeeritava maa-ala suurus on 11,94ha.
  Detailplaneering sisaldab Pirita linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut, kuna detailplaneeringuga taotletakse Pirita jõe kalda ehituskeeluvööndi vähendamist.
  Detailplaneeringu autor on OÜ Optimal Projekt ja tellija OÜ Liivi Port Services.
  Detailplaneeringuga saab tutvuda 24.oktoobrist – 21.novembrini 2011 Pirita Linnaosa Valitsuses Merivälja tee 24 toas 202 igal tööpäeval tööpäeva ulatuses.
  Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr/
  Avaliku väljapaneku kestel saab detailplaneeringuga tutvuda ka Vabaduse väljak 7, 1.korruse infosaalis.

 

 • Randvere tee 82a ja Randvere tee 88a kinnistute detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 26.oktoobril 2011 kell 15.00 Pirita Linnaosa Valitsuses Merivälja tee 24 toas 225.
  Lahendusettepanekuga saab tutvuda 17. – 26.oktoobrini Merivälja tee 24 toas 202 igal tööpäeval tööpäeva ulatuses.
  Planeeritava ala suurus on 4,69ha. Detailplaneeringu eskiislahendus on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Randvere tee 82a ja 88a kinnistute jagamine ning osaline sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks ja transpordimaaks, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine üheksa kahekorruselise kuni 8m kõrguse paariselamu ja viie kahekorruselise kuni 8m kõrguse üksikelamu, ehitusaluste pindadega 140m² - 162m²,  ehitamiseks, kusjuures kõikidele elamule on lubatud ühe maa-aluse korruse rajamine. Samuti tänava maa-alade ja liikluskorralduse täpsustamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete väljatöötamine, tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine ning keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks.
  Detailplaneeringu koostaja on OÜ Arhitektuuribüroo Mai Sein ja tellija OÜ CMY.
  Lähemat teavet detailplaneeringu kohta saab Tallinna planeeringute registris: http://tpr.tallinn.ee/tpr/
   
 • Kloostrimetsa tee 58b kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 14.septembril 2011 kell 16.00 Pirita Linnaosa Valitsuses Merivälja tee 24 toas 225. Lahendusettepanekuga saab tutvuda 5. – 14.septembrini Merivälja tee 24 toas 202 igal tööpäeval tööpäeva ulatuses.
  Planeeritava ala suurus on 0,27ha. Detailplaneeringu eskiislahendus on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kloostrimetsa tee 58b äri- ja elamumaa sihtotstarbega kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine ja jagamine kaheks krundiks: ärimaa ja transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning ärimaa sihtotstarbega krundile ehitusõiguse määramine kuni kolmekorruselise toitlustushoone ehitamiseks. Detailplaneeringu koostaja on OÜ Arhitektibüroo Pilter ja Taras ja tellija R. Ermel
 • 18.10.2011 O t s u s t a t i Pirita HK: Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) Kooskõlastada Kloostrimetsa tee 58b kinnistu detailplaneeringu eskiisprojekt 1906m² suurusele krundile kolmekorruselise kuni 11m kõrguse, ehitusaluse pinnaga 500m², kohvik-restorani ehitamiseks vastavalt töö nr T-09-1121 eskiisi põhijoonisele 15.09.2010, joonis nr DP-04 tingimustega: 1. säilitada maksimaalselt kõrghaljastus, ette näha kõrghaljastuse kasvuruumi ja-tingimuste kindlustamine, 2. kolmandal korrusel võivad paikneda ainult tehnilised ruumid.

   

 

 • Kosemetsa tn 7 – 17 kinnistute detailplaneeringuga saab tutvuda 19.septembrist –  03.oktoobrini 2011 Pirita Linnaosa Valitsuses Merivälja tee 24 toas 202 igal tööpäeval tööpäeva ulatuses.
  Detailplaneeringuga on kavandatud planeeritaval maa-alal asuvate kinnistute piiride muutmine ja kolme kinnistu sihtotstarbe muutmine sotsiaalmaast elamumaaks, mille tulemusena moodustatakse seitse krunti – kaks elamumaa, kaks tootmismaa, kaks transpordimaa ja üks üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt ning määratakse ehitusõigus kolme kuni kahe maapealse ja ühe maa-aluse korrusega korterelamu ning ühe kuni kahekorruselise üksikelamu ehitamiseks.
  Planeeritava maa-ala suurus on 1,30ha. Detailplaneering on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga.
  Detailplaneeringu autor on AS Vallikraavi Kinnisvara ja tellija OÜ Kosemetsa
 • 29.nov 2010 O t s u s t a t i Pirita HK: Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole,  1 erapooletu) kooskõlastada Kosemetsa tn 7 – 17 kinnistute detailplaneering kinnistute liitmiseks ja sihtotstarbe muutmiseks elamumaaks ning moodustatavale 8322m² suurusele  krundile kolme kahekorruselise koos soklikorrusega kuue korteriga väikeelamu ja moodustatavale 1085m² suurusele krundile kahekorruselise üksikelamu ehitamiseks vastavalt töö nr 1/08 põhijoonisele 17.11.2010, joonis nr 4, tingimustega: 1. tänav ja kergliiklustee jätta avalikku kasutusse, 2. säilitada maksimaalselt olemasolevad puud. AS Vallikraavi Kinnisvara võtab endale kohustuse planeering enne vastuvõtmist kooskõlastada Eesti Ajakirjanike Liiduga.

 

 • TOP-i ala kolmas avalik arutelu,  Regati pst 1 // 3 // 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalikustamise tulemusi tutvustav
  14.septembil 2011 kell 17.00 AS Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse Regati pst 1/3, hoone 3, II korruse saalis (endine kirik).  Detailplaneeringu materjal Tallinna planeeringute registrits ja koondatud materjal aastast 2003 siit

 

 • Detailplaneeringuga on kavandatud Ubalehe tee 17 ja Ubalehe tee 19 kinnistute jagamine ja piiride muutmine, Ubalehe tee 17 kinnistu osaline sihtotstarbe muutmine elamumaast transpordimaaks ja üldkasutatavaks maaks, ühele moodustatavale elamumaa krundile täiendava ehitusõiguse määramine abihoone rajamiseks ning Padriku tee ja Ubalehe tee ühendamine. Planeeritava ala suurus on 0,30ha. Detailplaneering on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga. Detailplaneeringu autor on OÜ Projekteerimisbüroo Dialoog ja tellija Tallinna Linnaplaneerimise Amet. Detailplaneeringuga saab tutvuda 9. – 23.maini 2011 Pirita Linnaosa Valitsuses Merivälja tee 24 toas 202, igal tööpäeval tööpäeva ulatuses. Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr/ Avaliku väljapaneku kestel saab detailplaneeringuga tutvuda ka Vabaduse väljak 7, 1. korruse infosaalis.

 

 • Hunditubaka tee 1 kinnistu detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 25.mail 2011 kell 16.00 Pirita Linnaosa Valitsuses Merivälja tee 24 toas 225. Lahendusettepanekuga saab tutvuda 16. – 25.maini 2011 Merivälja tee 24 toas 202 igal tööpäeval tööpäeva ulatuses. Planeeritava ala suurus on 0,51ha. Detailplaneeringu eskiislahendus on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga. Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on Hunditubaka tee 1 kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine sihtotstarbeta maast elamumaaks, kinnistu jagamine kaheks elamumaa krundiks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine kokku kahe kuni kolmekorruselise kuue korteriga korterelamu koos maa-aluse korrusega ehitamiseks. Ühe hoone alune pind võib olla kuni 300m². Detailplaneeringu koostaja on OÜ Rein Murula Arhitektuuribüroo ja tellija Tartu Ülikooli Sihtasutus. Lähemat teavet detailplaneeringu kohta saab Tallinna planeeringute registris: http://tpr.tallinn.ee/tpr/

 

 • Vabaõhukooli tee 16 kinnistu detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 17.mail 2011 kell 16.00 Pirita Linnaosa Valitsuses Merivälja tee 24 toas 225.Lahendusettepanekuga saab tutvuda 9. – 17.maini 2011 Merivälja tee 24 toas 202 igal tööpäeval tööpäeva ulatuses. Planeeritava ala suurus on 0,28ha. Detailplaneeringu eskiislahendus on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga. Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on Vabaõhukooli tee 16 kinnistu sihtotstarbe muutmine ärimaast elamumaaks, kinnistu jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine kokku kahe kuni kahekorruselise üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringu koostaja on AS Sweco Projekt ja tellija M. Kaare. Lähemat teavet detailplaneeringu kohta saab Tallinna planeeringute registris: http://tpr.tallinn.ee/tpr/

 

 • Detailplaneeringuga on kavandatud Toomiku tee 22 kinnistu sihtotstarbe muutmine sotsiaalmaast äri- või ühiskondlike ehitiste maaks ja krundile ehitusõiguse määramine kuni kahe maapealse ja ühe maa-aluse korrusega perearstikeskuse, kus pakutakse ka õendushooldust, rajamiseks. Planeeritava ala suurus on 0,41ha. Detailplaneering on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga. Detailplaneeringu autor on AS Nord Projekt ja tellija OÜ TLS Invest.  Detailplaneeringuga saab tutvuda 16. – 30.maini 2011 Pirita Linnaosa Valitsuses Merivälja tee 24 toas 202, igal tööpäeval tööpäeva ulatuses. Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr/  Avaliku väljapaneku kestel saab detailplaneeringuga tutvuda ka Vabaduse väljak 7, 1.korruse infosaalis.

 

 • Detailplaneeringuga määratakse Pirita linnaosas Masti tn 1a elamumaa sihtotstarbega kinnistule ehitusõigus ühe kolmekorruselise kuni 11m kõrguse kaheksa korteriga korterelamu koos maa-aluse parkimiskorrusega ehitamiseks. Planeeritava ala suurus on 0,12 ha. Detailplaneering on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga. Detailplaneeringu autor on OÜ Urban Mark ja tellija OÜ GMP Investeeringud. Detailplaneeringuga saab tutvuda 13. – 29.aprillini 2011  Merivälja tee 24 toas 202, igal tööpäeval tööpäeva ulatuses.  Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr/  Avaliku väljapaneku kestel saab detailplaneeringuga tutvuda ka Vabaduse väljak 7, 1.korruse infosaalis.

 

 • Kose tee 33 kinnistu detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 30.märtsil 2011 kell 16.00 Pirita Linnaosa Valitsuses Merivälja tee 24 toas 225.
  Lahendusettepanekuga saab tutvuda 21. – 30.märtsini 2011 Merivälja tee 24 toas 202 igal tööpäeval tööpäeva ulatuses.
  Planeeritava ala suurus on 0,32ha.
  Detailplaneeringu eskiis sisaldab Pirita linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut Pirita jõe kalda ehituskeeluvööndi vähendamise osas.
  Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on Kose tee 33 elamumaa sihtotstarbega krundi jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramine ühele moodustatavale elamumaa sihtotstarbega krundile kuni kahekorruselise 9m kõrguse, ehitusalusepinnaga 250m², üksikelamu ehitamiseks, lubatud ka ühe maa-aluse korruse rajamine; reformimata riigimaast transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine; Kose tee 33, Kose tee 35 ja Kose tee 41 kinnistute piiride muutmine.
  Detailplaneeringu koostaja on OÜ Arhitektuuribüroo Foon ja tellija R. Paal.
  Lähemat teavet detailplaneeringu kohta saab Tallinna planeeringute registris:http://tpr.tallinn.ee/tpr/
 • Masti tn 15 kinnistu detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 16.märtsil 2011 kell 16.00 Pirita Linnaosa Valitsuses Merivälja tee 24 toas 225.
  Lahendusettepanekuga saab tutvuda 7.- 16.märtsini 2011 Merivälja tee 24 toas 202 igal tööpäeval tööpäeva ulatuses. Planeeritava ala suurus on 0,11ha. Detailplaneeringu eskiis on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga. Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on korrigeerida Regati pst 1 // 3 // 5 kinnistu piire Masti tn 15 krundiga kattuvas osas ja määrata Masti tn 15 elamumaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus ühe kuni kolme maapealse korrusega 10m kõrguse, ehitusalusepinnaga 310m², nelja korteriga ja äripindadega korterelamu ehitamiseks ning moodustada reformimata riigimaast transpordimaa sihtotstarbega krunt. Korraldus ja seletuskiri, Põhijoonis - Masti tn Detailplaneeringu koostaja on AS K- Projekt ja tellija OÜ Sakubü. Lähemat teavet detailplaneeringu kohta saab Tallinna planeeringute registris: http://tpr.tallinn.ee/tpr/

 

 • Regati pst 1 // 3 // 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalikustamine   17.märtsil 2011 kell 17.00 detailplaneeringu avalikustamise tulemusi tutvustav avalik arutelu Pirita Sotsiaalkeskuses Metsavahi tee 4. Detailplaneeringuga sai tutvuda 27.detsembrist 2010 kuni 07. veebruarini 2011  Merivälja tee 24 toas 202, igal tööpäeval tööpäeva ulatuses. Detailplaneeringuga on kavandatud Pirita linnaosas 42,48 ha suurusel planeeritaval maa-alal kokku 29 krunti: 8 ärimaa, 6 äri- ja elamumaa, 3 elamumaa, 6 tootmismaa,
  3 transpordimaa ja 3 üldkasutatava maa sihtotstarbega maaüksust; Regati pst 1 // 3 // 5 kinnistu jagamine 21 krundiks, mille hulgas on tootmismaa sihtotstarbega jahisadama krunt ja suuremas osas mere täitmise arvel moodustatav ärimaa sihtotstarbega krunt veekeskuse rajamiseks; reformimata riigimaast 6 maaüksuse moodustamine, lisaks jäävad planeeritavale maa-alale tootmismaa sihtotstarbega Purje tn 6 ja Pirita tee 3a krundid; Regati pst 1 // 3 // 5 kinnistu sihtotstarbe muutmine sotsiaal- ja ärimaast osaliselt tootmismaaks, elamumaaks, transpordimaaks ja üldkasutatavaks maaks; kahekümne kahele krundile ehitusõiguse määramine, sealhulgas seitsmele Pirita Olümpiapurjespordikeskuse hoonetekompleksist moodustatavale krundile jäävate 3- kuni 6- korruseliste ärihoonete restaureerimiseks, renoveerimiseks ja laiendamiseks, kolmele krundile vastavuses olemasolevate tehnoehitistega, uushoonestuse rajamiseks kokku kümnele krundile ühe kuni 4 maapealse korrusega veekeskuse, kaheksateistkümne kuni 3 maapealse korrusega äriruumidega korterelamu, ühe kuni 3 maapealse korrusega ridaelamu, kahe kuni 3 maapealse korrusega korterelamu ning ühe 1 maa-aluse korrusega parkla rajamiseks; lisaks kahele krundile uute tehnoehitiste (ühe 1 maapealse korrusega alajaama ja kolme 3 maa-aluse korrusega joogivee mahuti) rajamiseks. Kokku on lubatud maa-aluse korruse rajamine kümnele krundile.
  Planeeritava ala suurus on 42,48 ha.Detailplaneering sisaldab Pirita linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu autor on OÜ R-Konsult ja tellija AS TOP. Eelnev materjal siit

  

 • Helmiku tee 71 kinnistu detailplaneeringu avalikustamine. Detailplaneeringuga on kavandatud Pirita linnaosas Helmiku tee 71 (Maaamaetist: Sotsiaalmaa 100%, pindala 11900 m²) sotsiaalmaa sihtotstarbega kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine ja jagamine kokku kümneks krundiks, sealhulgas seitsmeks elamumaa, üheks transpordimaa ja kaheks tootmismaa sihtotstarbega krundiks; moodustatavatele hoonestamata elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramine kokku seitsme kuni kahekorruselise üksikelamu ja seitsme ühekorruselise abihoone ehitamiseks ning tootmismaa sihtotstarbega kruntidele alajaama ja pumpla rajamiseks, kusjuures kõigil seitsmel üksikelamul on lubatud ühe maa-aluse korruse rajamine. Planeeritava ala suurus on 1,29 ha. Detailplaneering on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga.Detailplaneeringu autor on OÜ Ruum ja Maastik ja tellija OÜ Mark Invest.
  Detailplaneeringuga saab tutvuda 24.jaanuarist  kuni 07.veebruarini 2011  Merivälja tee 24 toas 202, igal tööpäeval tööpäeva ulatuses.
  Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr/
  Avaliku väljapaneku kestel saab detailplaneeringuga tutvuda ka Vabaduse väljak 7, 1.korruse infosaalis. 14.02.2011 laekunud info kohaselt, Helmiku tee 71 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal 24.jaanuarist kuni 7.veebruarini 2011 ei esitatud ühtegi vastuväidet ega ettepanekut.

 • Paju tn 7 (elamumaa, 2490 m²) kinnistu detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 14. detsembril 2010 kell 16.00 Pirita Linnaosa Valitsuses Merivälja tee 24 toas 225.
  Lahendusettepanekuga saab tutvuda 6.- 14. detsembrini Merivälja tee 24 toas 202 igal tööpäeval tööpäeva ulatuses.
  Planeeritava ala suurus on 0,30ha. Detailplaneeringu eskiis on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga.
  Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on Paju tn 7 kinnistule ehitusõiguse määramine ühe maa-aluse korrusega kuni kahekorruselise 9meetri kõrguse, maapealse ehitusaluse pinnaga 270m² üksikelamu ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.
  Detailplaneeringu autor on OÜ Apex Arhitektuuribüroo ja tellija V. Galaganov.
 • Vahtriku tee 4  (elamumaa,1008 m² ) kinnistu detailplaneeringu avalikustamine.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Vahtriku tee 4 elamumaa sihtotstarbega kinnistule järgmise ehitusõiguse määramine: kahekorruseline paariselamu ehitusalusepinnaga 242m² maksimaalse kõrgusega 9 meetrit.
  Planeeritava ala suurus on 0,11ha. Detailplaneering on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga.
  Detailplaneeringu autor on OÜ Nobell AB ja tellija AS Oriost Invest.
  Detailplaneeringuga saab tutvuda 6. – 20 detsembrini 2010 Pirita Linnaosa Valitsuses Merivälja tee 24, toas 202 igal tööpäeval tööpäeva ulatuses. Avaliku väljapaneku kestel saab detailplaneeringuga tutvuda ka Vabaduse väljak 7, 1. korruse infosaalis.
   

 • 13.oktoobril 2010 kell 16.00 Ubalehe tee 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav teine avalik arutelu toimub  kell 16.00 Pirita Linnaosa Valitsuses Merivälja tee 24 toas 225.
  Planeeritava ala suurus on 0,3ha. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Ubalehe tee 17 ja 19 kinnistute jagamine ja piiride muutmine, Ubalehe tee 17 kinnistu osaline sihtotstarbe muutmine elamumaast transpordimaaks ja üldkasutatavaks maaks, ühele moodustatavale elamumaa krundile täiendava ehitusõiguse määramine abihoone rajamiseks ning Padriku tee ja Ubalehe tee ühendamine.
  Detailplaneeringu autor on OÜ Planeerimisbüroo DiaLoog ja tellija Tallinna Linnaplaneerimise Amet./esimese arutelu protokoll/

 • Pirita Linnaosa Valitsus avalikustab Randvere tee 56a kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Randvere tee 56a elamumaa sihtotstarbega kinnistule ehitusõiguse määramine kahekorruselise koos maa-aluse korrusega kuni 9m kõrguse üksikelamu ning abihoone rajamiseks. Planeeritava ala suurus on 0,11ha. Detailplaneering on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga. Detailplaneeringu autor on AS K – Projekt ja tellija Tõnu Mühle. Detailplaneeringuga saab tutvuda 9. – 25.augustini 2010 Pirita Linnaosa Valitsuses Merivälja tee 24, toas 202 igal tööpäeval tööpäeva ulatuses. Avaliku väljapaneku kestel saab detailplaneeringuga tutvuda ka Vabaduse väljak 7, 1. korruse infosaali

 • 18.augustil 2010 kell 16.00 toimub Kesktee 15 kinnistu detailplaneeringu arutelu Pirita Linnaosa Valitsuses, Merivälja tee 24, toas 225.
  Kesktee 15 kinnistu detailplaneeringu 15.detsembrist 2008 kuni 7.jaanuarini 2009 ja 25.jaanuarist kuni 8.veebruarini 2010 toimunud avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav arutelu.

 • 24.augustil 2010 kell 16.00 toimub Kosemetsa tn 7 – 17 kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustav arutelu Pirita Linnaosa Valitsuses Merivälja tee 24 toas 225.
  Lahendusettepanekuga saab eelnevalt tutvuda 9. – 24.augustini Pirita Linnaosa Valitsuses Merivälja tee 24 toas 202 igal tööpäeval tööpäeva ulatuses.Detailplaneeringu ülesandeks on planeeringualal asuvate kinnistute kruntide piiride muutmine ja sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse ulatuse määramine kolme kahekorruselise kuue korteriga koos maa-aluse parkimiskorrusega väikeelamu ja ühe kahekorruselise kuni 9m kõrguse kahe korteriga elamu ehitamiseks. Planeeritava ala suurus on 1,3ha. Detailplaneeringu eskiis on kooskõlas Pirita üldplaneeringu maakasutuse juhtfunktsiooniga. Detailplaneeringu autor on AS Vallikraavi Kinnisvara ja tellija OÜ Kosemetsa.

 • 25.augustil 2010 kell 16.00 toimub Merivälja tee 33 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustav arutelu Pirita Linnaosa Valitsuses Merivälja tee 24 toas 225. Lahendusettepanekuga saab eelnevalt tutvuda 9. – 25.augustini Pirita Linnaosa Valitsuses Merivälja tee 24 toas 202 igal tööpäeval tööpäeva ulatuses. Detailplaneeringu ülesandeks on Merivälja tee 33 ärimaa sihtotstarbega kinnistule ehitusõiguse määramine maa-aluse parkimiskorrusega ja avaliku parklaga kahekorruselise kuni 11m kõrguse puhkepiirkonda teenindava ärihoone ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava ala suurus on 2,82ha. Detailplaneeringu eskiis on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga. Detailplaneeringu autor on AS Nord Projekt ja tellija OÜ TLS Invest.

 

 • Puhkekodu tee 55a kinnistu detailplaneeringu avalikustamine Nimetatud detailplaneering on vastuvõetud Tallinna Linnavalitsuse 28.aprilli 2010 korraldusega nr 631-k. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Puhkekodu tee 55a kinnistu sihtotstarbe muutmine sotsiaalmaast elamumaaks ning kinnistule ehitusõiguse määramine kahekorruselise kuni 9m kõrguse, ehitusaluse pinnaga 250m², üksikelamu ehitamiseks (nn Strutzkini maja taaspüstitamiseks).
  Planeeritava ala suurus on 0,3ha. Detailplaneeringu autor on OÜ Merton Projekt ja tellija J. Seilenthal. Detailplaneeringuga saab tutvuda 24.maist kuni 7.juunini 2010 Merivälja tee 24 toas 202, igal tööpäeval tööpäeva ulatuses.
  Avaliku väljapaneku kestel saab detailplaneeringuga tutvuda ka Vabaduse väljak 7, 1.korruse infosaalis

 

 • Vilu tee 7 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustav arutelu toimub 12.mail 2010 kell 16.00 Pirita Linnaosa Valitsuses Merivälja tee 24 toas 225. Lahendusettepanekuga saab eelnevalt tutvuda 3. – 12.maini Pirita Linnaosa Valitsuses Merivälja tee 24 toas 202 igal tööpäeval tööpäeva ulatuses. Detailplaneeringu ülesandeks on Vilu tee 7 elamumaa sihtotstarbega kinnistu jagamine kaheks krundiks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine kokku ühe kahekorruselise kuni 9m kõrguse kaksikelamu ja kummalegi krundile ühe kuni 5m kõrguse abihoone ehitamiseks. Maksimaalne hoonete alune pind võib kummalgi krundil olla 196m².  Planeeritava ala suurus on 0,19 ha.
  Detailplaneeringu eskiis on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga. Maaametist kinnistu väljavõte

 

 • 31.märtsil 2010 kell 16.00 toimus Pirita Linnaosa Valitsuses Merivälja tee 24 toas 225 Pärnamäe tee 55 kinnistu detailplaneeringulähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustav arutelu toimub Pirita Linnaosa Valitsuses Merivälja tee 24 toas 225. Lahendusettepanekuga saab eelnevalt tutvuda 22. - 31.märtsini Pirita Linnaosa Valitsuses Merivälja tee 24 toas 202 igal tööpäeval tööpäeva ulatuses.
  Detailplaneeringu ülesandeks on Pärnamäe tee 55 elamumaa (23100 m²) sihtotstarbega kinnistu jagamine kuueks elamumaa krundiks ja üheks transpordimaa krundiks ning moodustatavatele elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramine kahekorruseliste kuni 9m kõrguste üksikelamute ehitamiseks.
  Planeeritava ala suurus on 2,5 ha. Detailplaneeringu eskiis on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga. Detailplaneeringu autor on OÜ ArcSolution ja tellija Viivian Jõemets.

  Ajalugu: 03.12.2002 Tallinna Linnavalitsuse korralisel istung p.13.  Detailplaneeringute koostamise algatamine:  Pärnamäe tee 55 kinnistu Pirita linnaosas

Lõppenud avalikud väljapanekud 

Kehtestatud

 

Tallinna LV istungil vastuvõetud detailplaneeringud

25. 02.2009 Mähe tee 19 kõrval olevale haljasala maa-ala kinnisasjale (108 m2) Tallinna linna kasuks isiklik kasutusõigus tähtajatult osale detailplaneeringuga avalikuks kasutamiseks ettenähtud kergliiklustee koos tänavavalgustusega kasutamiseks ning määrata isikliku kasutusõiguse valitsejaks Tallinna Kommunaalamet.  Korraldus, lisa ja seletuskiri 

Tallinna LV istungil Pirita linnoaosas katastriüksuste aadresside muutmine ja sihtotstarvete määramine  

25.02.2009  

 ALGATATUD DETAILPLNAEERINGUD

 

Otsing

Facebook

 
Kui soovid teavitusi meie tegemiste kohta, siis pane palun oma e-maili aadress siia kirja!Logi sisse

EAS
Norway grants
KÜSK